chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

BÁO CÁO ĐIỀU TRA TUÂN THỦ LEEC CỦA DEUs TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG ĐAN MẠCH (DEPP)

Đăng lúc: Thứ hai - 24/12/2018 08:46 - Người đăng bài viết: admin
BÁO CÁO ĐIỀU TRA TUÂN THỦ LEEC CỦA DEUs TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG ĐAN MẠCH (DEPP)

BÁO CÁO ĐIỀU TRA TUÂN THỦ LEEC CỦA DEUs TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG ĐAN MẠCH (DEPP)

PROJECT: Implementing LEEC in Vietnam/ DỰ ÁN: Triển khai LEEC tại Việt Nam Develop a holistic approach to improve LEEC implementation at provincial level in close cooperation with the Department of Industry and Trade - Findings and Recommendations. Phát triển một cách tiếp cận toàn diện để cải thiện việc thực hiện LEEC ở cấp tỉnh trong hợp tác chặt chẽ với các đối tác Sở Công Thương – Phát hiện và Khuyến nghị
In order to describe the current state of implementation of the Law on Energy Efficiency and Conservation (LEEC) in Dong Nai, the national consultant conducted the survey "Status of LEEC Compliance in Dong Nai" with the following contents.
Để mô tả thực trạng triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (LEEC) tại Đồng Nai, tư vấn trong nước đã thực hiện điều tra “Thực trạng tuân thủ LEEC ở Đồng Nai” với nội dung sau:

 
1. Compliance (LEEC) of DEUs 04 years/ Tình hình tuân thủ (LEEC) của DEUs 04 năm (2015 – 2018):

STT CHỈ TIÊU YEARS/ NĂM 2015 YEARS/ NĂM 2016 YEARS/ NĂM 2017 YEARS/ NĂM 2018 TOTA/ TỔNG (2015 - 2018) Notest / Ghi chú
SỐ LƯỢNG TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ  
1 + Total DEUs (Ministry of Industry and Trade submits, PM approves)/Tổng số DEUs (Bộ Công Thương trình, Thủ tướng phê duyệt): 120 6,08% 150 6,22% 126 5,05% 130   526   Year 2018 data is expected
2 + Total Annual Energy Consumption (TOE) / Tổng số Năng lượng tiêu thụ quy đổi/ năm (TOE): 1.046.428   1.467.856   981.574   1.000.000   4.495.858   Year 2018 data is expected
3 + Situation of performing energy audit of DEUs/Tình hình thực hiện kiểm toán năng lượng của DEUs:                      
  - Total DEUs submitted Energy audit report / Tổng số DEUs nộp Báo cáo kiểm toán năng lượng: 4 3,33% 16 10,67% 13 10,32% 32 24,62% 65 12,36%  
  - Number of Energy Saving Solutions / Reports/ Số lượng giải pháp tiết kiệm năng lượng/ Báo cáo: 20 5,0 86 5,4 62 4,8 69 2,2 237 3,6  
  - Number of solutions deployed at DEUs / Số lượng giải pháp đã được triển khai tại DEUs: 14 70,00% 49 56,98% 40 64,52% 35 50,72% 138 58,23%  
  - Number of Low Quality Reports (X) / Số lượng Báo cáo chất lượng thấp (X): 1 25,00% 3 18,75% 4 30,77% 1 3,13% 9 13,85%  
4 + Implementation of DEUS One Year Energy Plan / Tình hình thực hiện Kế hoạch năng lượng 01 năm của DEUS:                      
  - Total DEUs submit 01 year energy plan / Tổng số DEUs nộp Kế hoạch năng lương 01 năm: 4 3,33% 16 10,67% 17 13,49% 32 24,62% 69 13,12%  
  - Number of energy saving solutions / Report / Số lượng giải pháp tiết kiệm năng lượng/ Báo cáo: 20 5,0 86 5,4 78 4,6 71 2,2 255 3,7  
  - Evaluation project (plan 1 year) / Đánh giá việc thực hiện dự án (kế hoạch 1 năm) 14 70,00% 49 56,98% 40 51,28% 35 49,30% 138 54,12%  
  - Low Quantity of Quality Plan (X)/ Số lượng Kế hoạch chất lượng thấp (X): 1 25,00% 3 18,75% 4 23,53% 1 3,13% 9 13,04%  
5 + Implementation of the DEUS Five Year Energy Plan/ Tình hình thực hiện Kế hoạch năng lượng 05 năm của DEUS:                      
  - Total number of units submitted 05 year energy plan / Tổng số đơn vị nộp Kế hoạch năng lương 05 năm: 3 2,50% 1 0,67% 1 0,79% 1 0,77% 6 1,14%  
  - Number of energy saving solutions / Report / Số lượng giải pháp tiết kiệm năng lượng/ Báo cáo: 19 6,3 20 20,0 7 7,0 10 10,0 56 9,3  
  - Evaluation project (plan 5 year) / Đánh giá việc thực hiện dự án (kế hoạch 5 năm) 13 68,42% 10 50,00% 4 57,14% 5 50,00% 32 57,14% (Data 5 Year)
  - Low Quantity of Quality Plan (X) / Số lượng Kế hoạch chất lượng thấp (X): 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%  
                         

2. Compliance (LEEC) of DEUs 04 years/ Tình hình tuân thủ (LEEC) của DEUs 04 năm (2015 – 2018):
 1.  SITUATION OF ENERGY USING DONG NAI PROVINCE/ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI:
Dong Nai province is in the South East region and the southern key economic zone. Located at the gateway to TP. Ho Chi Minh City, and is the industrial and urban center of the region. Dong Nai has an important position and role in socio-economic development, trade exchange and security and defense of the southern key economic region. Over the past time, the socio-economic development of the province has made great strides, creating an important turning point in the industrialization and modernization of the economy and actively contributing to the common development. of the region and the whole country.
Tỉnh Đồng Nai thuộc khu vực miền Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nằm ở cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là trung tâm công nghiệp và đô thị của vùng. Đồng Nai có vị trí, vai trò quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu thương mại và an ninh quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thời gian qua, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước tiến mạnh mẽ, tạo được bước ngoặt quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.
At present, there are 32 industrial zones (IZs) in the province which have attracted over 1,400 investment projects in 42 countries and territories. The total area of ​​the industrial parks is 9,969.7 hectares, 29/32 industrial zones have been put into operation with the area of ​​70.00%. In the province, 27 industrial clusters have been planned, of which 14 out of 27 clusters have been invested. Therefore, the demand for energy for industrial production and daily life of the people in the province is huge.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 32 khu công nghiệp (KCN) đã thu hút hơn 1.400 dự án đầu tư của 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng diện tích đất các khu công nghiệp sử dụng là 9.969,7 ha, có 29/32 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích lấp đầy đạt khoảng 70,00%. Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 27 Cụm công nghiệp, trong đó 14/27 cụm đã có chủ đầu tư. Do đó nhu cầu về năng lượng để phục vụ sản xuất công nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
In 2017, the total value of products (GRDP) of Dong Nai province increased by 8.0% over the same period. Of which the industry-construction sector increased 8.7%; Services sector increased 8.3%. The industrial and commercial structure in the province contributes 90% of the provincial GRDP, of which the share of industry is 56 - 57%. The industrial production development index of Dong Nai province increased by 8.9% against same period last year. Industrial production value (at current prices) reached VND 731.8 trillion, up 9.1% against 2016. Of which, the foreign investment capital reached VND 592 trillion, up 9.3% .
Năm 2017 giá trị tổng sản phẩm (GRDP) của Đồng Nai tăng 8,0 % so với cùng kỳ. Trong đó khu vực Công nghiệp – Xây dựng tăng 8,7%; khu vực dịch vụ tăng 8,3%. Cơ cấu Công nghiệp – Thương mại trên địa bàn tỉnh đóng góp 90% GRDP của tỉnh, trong đó tỷ trọng Công nghiệp chiếm 56 – 57%. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Đồng Nai tăng 8,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) đạt 731,8 ngàn tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2016. Trong đó kinh tế vốn đầu tư nước ngoài đạt 592 ngàn tỷ đồng, tăng 9,3%.
According to Decision No. 1305 / QD-TTg of Prime Minister of the Government dated 3 September 2017, the total number of national DEUs in 2016 is 2,413. In Dong Nai province, there are 150 units (consuming 1,468 TOE / year equivalent to 9,374 million kWh of electricity output per year), which is one of the localities using the highest number of DEUs. energy the most.
Theo Quyết định số: 1305/QĐ-TTg Ngày 03 tháng 09 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ tổng số DEUs toàn quốc năm 2016 là 2.413 đơn vị. Trong đó tỉnh Đồng Nai có 150 đơn vị (tiêu thụ trên 1.468 TOE/năm tương đương với tiêu thụ 9,374 triệu kWh sản lượng điện/năm), thuộc nhóm địa phương có số DEUs cao nhất, là một trong những địa phương sử dụng năng lượng nhiều nhất.
On 21/09/2018, the Prime Minister issued Decision No.1221/QD-TTg issued the list of DEUs in 2017 is 2,497 units. In Dong Nai province, 126 units, belonging to the local group with the highest number of DEUs, is one of the localities using the most energy.
Ngày 21/09/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1221/QĐ-TTg ban hành Danh sách DEUs năm 2017 là 2.497 đơn vị. Trong đó tỉnh Đồng Nai có 126 đơn vị , thuộc nhóm địa phương có số DEUs cao nhất, là một trong những địa phương sử dụng năng lượng nhiều nhất.
Total electricity output in 2017 in Dong Nai received 12.23 billion kWh. Electricity production for industrial production is about 77.00%, the rest is other forms of energy such as gas, liquefied gas, oil, coal ..
Tổng sản lượng điện năm 2017 của tỉnh Đồng Nai nhận được là 12,23 tỷ kWh điện. Sản lượng điện phục vụ cho sản xuất Công nghiệp chiếm khoảng 77,00 %, còn lại là các dạng năng lượng khác như gas, khí hóa lỏng, dầu, than...
 1.  DEVELOPMENT IMPLEMENTATION (LEEC) IN THE PROVINCE/ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI (LEEC) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:
b1. Situation of developing and approving documents, implementation of programs and implementation plans (LEEC) in the province/ Tình hình xây dựng và phê duyệt các văn bản, triển khai các chương trình, kế hoạch thực thi (LEEC) trên địa bàn tỉnh:
- Guiding and implementing the Government's Decree No. 21/2011 / ND-CP of March 29, 2011, detailing and implementing measures of the Law on Energy Conservation and effective.
- Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Department of Industry and Trade issued Decision No. 06 / QD-SCT dated 10/02/2012 assigning the task of carrying out the plan of cleaner production and energy saving and effective in Dong Nai province for Dong Nai Industry Consultancy Center;
- Sở Công thương ban hành Quyết định số: 06/QĐ-SCT ngày 10/02/2012 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch SXSH và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho Trung Tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai;
- Department of Industry and Trade has instructed the Energy Management Department to coordinate with the Center for Industrial Consultancy to organize training and propaganda on the law on economical and efficient use of energy for energy managers of departments. , districts and manufacturing establishments in Dong Nai province.
- Sở Công thương đã chỉ đạo Phòng Quản lý năng lượng phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Công nghiệp tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý năng lượng các sở, ban ngành, các huyện thị và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- On the basis of evaluating the current status of the province's potential for renewable energy, he advised the provincial People's Committee to implement the strategy on clean energy development in Dong Nai province according to the objectives and period of Decision 2068 / QD. -TTg dated 25/11/2015 by the Prime Minister on Renewable Energy Development Strategy of Vietnam until 2030 with vision to 2050.
- Trên cơ sở đánh giá hiện trạng tiềm năng của tỉnh về năng lượng tái tạo, đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo mục tiêu và giai đoạn của Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Advise the provincial People's Committee to develop and promulgate a plan for economical and efficient use of energy in the province each year and each period. On 02/03/2016, Dong Nai People's Committee issued Decision No. 613 / QD-UBND approving the plan for energy saving and efficient use in Dong Nai province in the 2016-2020 period.
- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh từng năm và từng giai đoạn. Ngày 02/03/2016 UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số: 613/QĐ-UBND V/v: Phê duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020.
- To guide and implement strictly the Directive No. 34 / CT-TTg dated 07/08/2017 by the Prime Minister on enhancing electricity saving in the province.
- Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.
- Every year, the Department of Industry and Trade has monitored, synthesized and advised the People's Committee of Dong Nai province to submit to the Prime Minister a decision to issue a list of key energy users in Dong Nai province:
 • In 2015, Dong Nai has 120 DEUs (According to the Decision No.1357/ QĐ-TTg dated 11/07/2016 of the Prime Minister).
 • In 2016 Dong Nai has 150 DEUs (According to the Decision No.1305/QD-TTg dated 03/09/2017 of the Prime Minister).
 • In 2017 Dong Nai has 126 DEUs (According to Decision No 1221 / QD-TTg dated 21/09/2018 of the Prime Minister).
 • Hằng năm Sở Công Thương đã theo dỏi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
+ Năm 2015 tỉnh Đồng Nai có 120 DEUs (Theo Quyết định số: 1357/QĐ-TTg Ngày 11/07/2016 của Thủ tướng Chính Phủ).
+ Năm 2016 tỉnh Đồng Nai có 150 DEUs (Theo Quyết định số: 1305/QĐ-TTg Ngày 03/09/2017 của Thủ tướng Chính Phủ).
+ Năm 2017 tỉnh Đồng Nai có 126 DEUs (Theo Quyết định số: 1221/QĐ-TTg Ngày 21/09/2018 của Thủ tướng Chính Phủ).
- On the basis of the list of DEUs issued by the Government, Dong Nai Department of Industry and Trade conducted, guided, checked and urged enterprises to implement the Energy Audit (LEEC) periodically.
- Trên cơ sở danh sách DEUs được Chính phủ ban hành, Sở Công Thương Đồng Nai đã tiến hành hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện Kiểm toán năng lượng theo định kỳ quy định của (LEEC).
- Chair and advise the provincial People's Committee on investment projects to produce electricity from renewable energy, biofuels to ensure the planning. Trade and service investment projects in the energy sector as decentralized.
- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học đảm bảo đúng quy hoạch. Các dự án đầu tư thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng theo phân cấp.
- Strengthen the inspection of energy use of DEUs in the province. Coordinating the Department of Science and Technology in guiding DEUs to apply new, energy-efficient, energy-efficient new technologies.
- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng của DEUs trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các DEUs áp dụng các công nghệ mới hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.
b2. Implementation results of implementing programs and plans (LEEC)/ Kết quả thực hiện các Chương trình, kế hoạch triển khai (LEEC):
- Over the past years, Dong Nai Industrial Consultancy Center has actively advised the Department of Industry and Trade on state management (LEEC) and cleaner production in industry in Dong Nai province.
+ Advise to develop the plan and submit to the provincial People's Committee for approval of the plan on economical and efficient use of energy in Dong Nai province in the 2016-2020 period and the plan for cleaner production in the period 2016-2020. 
+ Coordinate with the General Department of Energy of the Ministry of Industry and Trade; Relevant departments of the Department of Industry and Trade, Dong Nai Power One Member Limited Company and other related functional units, implement well the programs, plans (LEEC) and cleaner production (CP) in the area. table of Dong Nai province.
- Trong những năm qua, Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai đã tích cực tham mưu cho Sở Công Thương trong công tác quản lý nhà nước về (LEEC) và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.
+ Phối hợp với Tổng cục Năng lượng của Bộ Công Thương; các phòng liên quan của Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và các đơn vị chức năng liên quan, triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch (LEEC) và sản xuất sạch hơn (SXSH) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- In the state management of energy efficiency and cleaner production, CP achieved the following results: Organizing 20 training courses on energy saving and cleaner production for 1,400 staff of more than 1,200 enterprises . Compiled 16 programs, broadcast on radio stations of districts, Long Khanh town and Bien Hoa city. Compiled 20 programs to issue 20 issues (approximately 100,000 copies) through the Industrial Zones Newsletter. Developed 16 reports on energy saving and broadcasting on Dong Nai Television (broadcast 32 times with a duration of about 224 minutes). Compiled and distributed 6,000 specialized CP publications to over 1,200 enterprises. Design, print 1,320 banners, hang in industrial parks, industrial clusters, centers of 11 districts, towns, Bien Hoa city.
- Trong công tác quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và SXSH đã đạt được một số kết quả như sau: Tổ chức 20 lớp tập huấn tuyên truyền về TKNL và SXSH cho 1.400 cán bộ của hơn 1.200 doanh nghiệp. Biên soạn 16 chương trình, phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Biên soạn 20 chương trình phát hành 20 số (khoảng 100.000 bản) thông qua Bản tin các khu Công nghiệp. Xây dựng 16 phóng sự tuyên truyền về TKNL và SXSH phát định kỳ trên đài truyền hình Đồng Nai (Phát sóng 32 lần với thời lượng khoảng 224 phút). Biên soạn, phát hành 6.000 cuốn chuyên san về SXSH gửi tới trên 1.200 doanh nghiệp. Thiết kế, in 1.320 cái băng rôn, treo tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm của 11 huyện, thị, thành phố Biên Hòa.
- Website: www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn managed by Center of Industrial Management has attracted nearly 500,000 visitors, supported the preparation of quick assessment report for 12 enterprises and support assisted auditing of energy for 25 enterprises with funding of over VND 1,000,000,000 from central budget sources, provincial environment resources and support from the electricity sector. In addition, the Center conducted audit consultancy for about 20 enterprises according to the need of ordering by the capital of enterprises.
- Xây dưng Website về TKNL & SXSH: www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn do Trung tâm Tư vấn Công nghiệp quản lý đã thu hút được gần 500.000 lượt truy cập, hỗ trợ lập báo cáo đánh giá nhanh SXSH cho 12 doanh nghiệp và hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 25 doanh nghiệp với kinh phí hỗ trợ trên 1.000.000.000 đ từ các nguồn kinh phí Trung ương, nguồn sự nghiệp môi trường của tỉnh và nguồn hỗ trợ của ngành điện. Ngoài ra Trung tâm đã tiến hành tư vấn kiểm toán cho khoảng 20 doanh nghiệp theo nhu cầu đặt hàng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.
- The process of implementation of the plan (LEEC) in Dong Nai province has achieved positive results, raising awareness for the management staff (LEEC) of the departments, districts and businesses in the province. At the same time, to create conditions for industrial production establishments to apply energy saving solutions, raise the efficiency of the use of natural resources, raw materials, fuels and materials; reduce emissions and limit pollution levels; protect and improve the quality of the environment, human health and ensure sustainable development.
- Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch (LEEC) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan, nâng cao được nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý về (LEEC) của các sở, ban ngành, huyện thị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo được điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.  
- General evaluation: In recent years, many units have implemented well the implementation (LEEC). The enterprises have focused on the application of energy saving solutions, step by step changing backward production lines that consume a lot of energy with new technological lines, high efficiency, using natural resources. be environmentally friendly. The sense of compliance (LEEC) of enterprises has been step by step improved. Up to now, 64/150 DEUs have conducted energy audit according to the law. In 2017, up to now, there are 21 units carrying out energy audit, reporting on energy use and developing energy use plan in accordance with Circular 09 / 2012 / TT-BCT dated April 20, 2012 of the Ministry of Industry and Trade.
 1. COMPLIANCE (LEEC) OF DEVELOPING DEVELOPERS / TÌNH HÌNH TUÂN THỦ (LEEC) CỦA CÁC DEUs TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:
c1. Situation of performing energy audit of DEUs/Tình hình thực hiện kiểm toán năng lượng của DEUs:
- Total DEUs submitted Energy audit report / Tổng số DEUs nộp Báo cáo kiểm toán năng lượng:            65 DEUs
- Number of Energy Saving Solutions / Số lượng giải pháp tiết kiệm năng lượng: 55 Solutions/65 (3,7 Solutions / Reports)
- Number of solutions deployed at DEUs / Số lượng giải pháp đã được triển khai tại DEUs: 138/255 (Reached 54.12%)
- Number of Low Quality Reports (X) / Số lượng Báo cáo chất lượng thấp (X):                      09/65 (Accounting for 13.04%)
Evaluation: The number of DEUs compliant (LEEC) on low energy audits (65 DEUs); The energy efficiency ratio / report is not high (3.7 Solutions / Reports); Low Quality Reporting Rate (Accounting for 14.06%); The number of solutions deployed in DEUs: 138/255 (Reached 54.12%) - reached the average.
Đánh giá: Số lượng DEUs tuân thủ (LEEC) về thực hiện kiểm toán năng lượng còn thấp (65 DEUs); Hệ số giải pháp tiết kiệm năng lượng/ mỗi báo cáo chưa cao (3,7 Solutions / Reports); Tỷ lệ Báo cáo chất lượng thấp còn cao (Accounting for 13.04%); Số lượng các giải pháp được triển khai trong DEUs: 138/255 (Đạt 54,12%) - đạt mức trung bình.
c2. Implementation of DEUS One Year Energy Plan / Tình hình thực hiện Kế hoạch năng lượng 01 năm của DEUS:
- Total DEUs submit 01 year energy plan / Tổng số DEUs nộp Kế hoạch năng lương 01 năm:      69 DEUs
- Number of Energy Saving Solutions / Số lượng giải pháp tiết kiệm năng lượng: 255 Solutions/69(3,7 Solutions / Reports)
- Number of solutions deployed at DEUs / Số lượng giải pháp đã được triển khai tại DEUs: 138/255 (Reached 54.12%)
- Low Quantity of Quality Plan (X)/ Số lượng Kế hoạch chất lượng thấp (X):   09 DEUs (Accounting for 13.04%).
Evaluation: The amount of DEUs compliant (LEEC) on the submission of the low energy yearly plan (69 DEUs); The energy efficiency ratio / report is not high (3.7 Solutions / Reports); Low Quality Reporting Rate 09 DEUs (Accounting for 13.04%); The number of solutions deployed in DEUs: 138/255 (Reached 54.12%) - reached the average.
Đánh giá: Số lượng DEUs tuân thủ (LEEC) về thực hiện nộp kế hoạch năng lượng 01 năm còn thấp (69 DEUs); Hệ số giải pháp tiết kiệm năng lượng/ mỗi báo cáo chưa cao (3,7 Solutions / Reports); Tỷ lệ Báo cáo chất lượng thấp còn cao 09 DEUs (Accounting for 13.04%); Số lượng các giải pháp được triển khai trong DEUs: 138/255 (Reached 54.12%) - đạt mức trung bình khá.
c3. Implementation of DEUS One Year Energy Plan / Tình hình thực hiện Kế hoạch năng lượng 05 năm của DEUS:
- Total DEUs submit 01 year energy plan / Tổng số DEUs nộp Kế hoạch năng lương 05 năm:      06 DEUs  
- Number of Energy Saving Solutions /Số lượng giải pháp tiết kiệm năng lượng: 56 Solutions/6DEUs (9,3 Solutions/Reports)
- Number of solutions deployed at DEUs / Số lượng giải pháp đã được triển khai tại DEUs: 32/56 (Reached 57.14%)
- Low Quantity of Quality Plan (X)/ Số lượng Kế hoạch chất lượng thấp (X):  Không
Evaluation: The number of DEUs compliant (LEEC) on low 05 year energy plan submissions (06 DEUs); Highest Energy Saving Solution / Reports (9.3 Solutions / Reports); Low Quality Reporting Rate: None; The number of solutions deployed in DEUs: 32/56 (Reached 57.14%) - reached the average.
Đánh giá: Số lượng DEUs tuân thủ (LEEC) về thực hiện nộp kế hoạch năng lượng 05 năm còn thấp (06 DEUs); Hệ số giải pháp tiết kiệm năng lượng/ mỗi báo cáo đạt khá cao (9,3 Solutions / Reports); Tỷ lệ Báo cáo chất lượng thấp: Không có; Số lượng các giải pháp được triển khai trong DEUs: 32/56 (Reached 57.14%) - đạt mức trung bình.
 
5.3. General assessment / Đánh giá chung:
In recent years, many units have implemented well the implementation (LEEC). The enterprises have focused on the application of energy saving solutions, step by step changing backward production lines that consume a lot of energy with new technological lines, high efficiency, using natural resources. be environmentally friendly. The sense of compliance (LEEC) of enterprises has been step by step improved. Up to now, 65/150 DEUs have conducted energy audit in accordance with the law.
According to the DEUs report, there are 138/255 energy efficiency measures implemented.
In 2018, up to now, 32 units carry out energy audit, report on energy use and develop energy use plan in accordance with Circular 09 / 2012 / TT-BCT dated April 20, 2012 of the Ministry of Industry and Trade.
Trong thời gian qua có nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác triển khai (LEEC). Các doanh nghiệp sản xuất đã chú trọng áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, từng bước thay đổi dây chuyền công nghệ sản xuất lạc hậu tiêu tốn nhiều năng lượng bằng dây chuyền công nghệ mới, hiệu suất cao, sử dụng nguyên nhiên liệu thân thiện môi trường. Ý thức chấp hành (LEEC) của doanh nghiệp từng bước được nâng cao. Theo lũy kế đến nay có 65/150 DEUs đã thực hiện kiểm toán năng lượng theo luật định. Theo báo cáo của DEUs có 138/255 giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được triển khai.
Trong năm 2018 và đến thời điểm hiện nay có 32 đơn vị thực hiện công tác kiểm toán năng lượng, có báo cáo tình hình sử dụng năng lượng và xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng theo đúng quy định của Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/04/2012 của Bộ Công Thương.
6. Detection and Recommendations / Phát hiện và Kiến nghị :
6.1. Detection  / Phát hiện:
• The Department of Industry and Trade has a very broad implementation-related responsibility (LEEC) in DEUs, so there is insufficient resources for the LEECs to monitor compliance (DEECs). Over time, the implementation (LEEC) has focused on propaganda, training, implementation guidance, compliance check is not focused implementation. No warning or penalty is enforced.
 • Sở Công Thương có nhiệm vụ rất rộng liên quan tới thực thi (LEEC) tại các DEUs, nên không đủ nguồn lực cho công tác kiểm tra sự tuân thủ (LEEC) của các DEUs. Thời gian qua việc triển khai (LEEC) mới chú trọng vào công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện, việc kiểm tra tuân thủ chưa chú trọng thực hiện. Chưa có cảnh báo hoặc xử phạt nào được thực thi.
• In recent times many DEUs have not submitted energy audit reports; One-year and five-year plans are not submitted. The scope of sanctions should be clearly defined, with higher penalties: Without sanctions, DEUs have no incentive to comply (LEEC).
 • Thời gian vừa qua có nhiều DEUs không nộp báo cáo kiểm toán năng lượng; Không nộp Báo cáo kế hoạch 01 năm và 05 năm. Cần xác định rỏ phạm vi xử phạt, cần có chế tài xử phạt cao hơn: Nếu không xử phạt, các DEUs không có động lực tuân thủ (LEEC).
• The number of DEUs performing energy audits is low, the quality of energy audits at some low DEUs, and there are countermeasures.
 • Số lượng các DEUs thực hiện kiểm toán năng lượng còn thấp, chất lượng kiểm toán năng lượng tại một số DEUs thấp, còn mang tính đối phó.
• At local level: Responsibility for quality control of energy audits and 1 year / 5 year plans is unclear. The responsibility for promulgating sanctioning decisions for cases of non-observance of regulations has not yet been specified. The "warning" penalty will be the first step and a series of follow-up measures need to be identified
 • Ở cấp địa phương: Trách nhiệm kiểm soát chất lượng của kiểm toán năng lượng và các kế hoạch 01 năm / 05 năm chưa rỏ ràng. Trách nhiệm ban hành các quyết định xử phạt đối với các trường hợp không tuân thủ quy định chưa cụ thể. Việc xử phạt "cảnh cáo" sẽ là bước đầu tiên và chuỗi các biện pháp tiếp sau cần được xác định.
• There is no set of criteria for identifying, evaluating, approving energy audits at a DEU.
 • Chưa có bộ tiêu chí để xác định, đánh giá , phê duyệt kiểm toán năng lượng tại một DEUs.
6.2. Request /Kiến nghị:
 • Ask the international consultant team to study and advise the Ministry of Industry and Trade to supplement and adjust the inadequacies, which are no longer in line with the reality of Circular No. 09/2012 / TT-BCT dated 20 / 04/2012 and Decree 134/2013 / ND-CP dated 17/10/2013 of the Government.
 • Đề nghị nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế nghiên cứu, tham mưu Bộ Công Thương bổ sung, điều chỉnh những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tế của Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/04/2012 và Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.
 • Develop guidelines for circulars on energy consumption norms, cost norms and cost norms.
 • Xây dựng hướng dẫn cho các Thông tư về định mức tiêu thụ năng lượng, định mức, chi phí kiễm toán năng lượng.
 • Develop training plans, train capacity building for sectoral and sectoral specialists.
 • Xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho các chuyên gia theo ngành, theo lĩnh vực.
 • Develop incentives for DEUs to promote energy audits such as: tax incentives; Funding for energy audit and implementation of projects implementing energy saving measures; Fines / penalties in case of non-compliance.
 • Xây dựng các biện pháp khuyến khích đối với các DEUs nhằm thúc đẩy thực hiện kiểm toán năng lượng như: Ưu đãi về thuế; Tiền tài trợ cho kiễm toán năng lượng và triễn khai các dự án thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng; Phạt tiền/các hình thức phạt trong trường hợp không tuân thủ.
 • For the Department of Industry and Trade, recommendations for assistance/Đối với các Sở Công Thương, kiến nghị hỗ trợ:
 • Develop guidelines on the compliance of DEUs for Industry and Trade.
 • Xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra tuân thủ của các DEUs cho Công Thương.
 • Develop a general guideline on quality control of energy audits.
 • Xây dựng hướng dẫn chung về kiểm soát chất lượng của kiểm toán năng lượng.
 • Develop a technical checklist to control the quality of energy audits in each major industry / sector (production).
 • Xây dựng danh mục kiểm tra kỹ thuật để kiểm soát chất lượng của các kiểm toán năng lượng trong mỗi lĩnh vực/ngành chính (các khâu sản xuất).
 • It is proposed to study and support the Dong Nai Department of Industry and Trade to set up an energy database management system and to report on the use of online energy, to connect information between production and use establishments. The Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Industry and Trade link online.
 • Đề nghị nghiên cứu, hỗ trợ Sở Công Thương Đồng Nai xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu năng lượng và Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trực tuyến, kết nối thông tin giữa các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh với Sở Công Thương và mạng liên kết trực tuyến của Bộ Công Thương.
The above is the results of data collection survey on the implementation and compliance of LEEC in Dong Nai province for the period of 2015 - 2018. The National Consultant would like to report to the Department of Industry and Trade and the International Consultant Program Danish Energy Partnership (DEPP) ./.
Trên đây là kết quả khảo sát thu thập số liệu tình hình triển khai thực hiện và tuân thủ LEEC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2018. Tư vấn trong nước xin báo cáo Sở Công Thương và tư vấn quốc tế Chương trình Đối tác Năng lượng Đan Mạch (DEPP) ./.

 
                                                                                                                         Dong Nai, 25 November 2018
Đồng nai ngày 25 tháng 11 năm 2018
Tổng hợp: Admin
Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: Tư vấn trong nước
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình