chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG
                               
 
                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
 

QUY ĐỊNH
Về tổ chức và hoạt động
của Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số  160 /QĐ-SCT  ngày 19 /8/2014
của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí và Chức năng:
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Công Thương Đồng Nai, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động tài chính theo cơ chế lấy thu bù chi, Nhà nước không cấp vốn.
Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương trong công tác quy hoạch phát triển công thương tại địa phương; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, thương mại.
Điều 2. Hoạt động và trụ sở làm việc:
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương (sau đây viết tắt là Cục CNĐP) thuộc Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trung Tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng; được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Tên đầy đủ: TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI.
Tên giao dịch quốc tế: 
DONG NAI INDUSTRIAL CONSULTING CENTER
Tên viết tắt: ICC
Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại số 165A CMT8 P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thọai : (061) 3941647 – 3941646; Fax: (061) 3941647
Email: tvcndnvn@yahoo.com.vn/ SXSH@Gmail.com
Website:  www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn 

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:
1. Tư vấn xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình các cơ quan thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.
2. Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp theo chương trình, kế hoạch, đề án được giao.
3. Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.
4. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại:
a) Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm, điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại;
b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu, khối, cụm, điểm công nghiệp, điện); thương mại, công trình dân dụng và cụm dân cư như: Lập dự án; báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án; giám sát thi công; 
c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
d) Tư vấn về phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả: Quy hoạch; lập dự án; kiểm toán năng lượng; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và các nội dung có liên quan cho các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu…; vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật;
e) Tư vấn cho các chủ đầu tư giám sát kỹ thuật xây dựng điện, lập hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị và đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp, thiết bị (nếu được chủ đầu tư ủy quyền), khảo sát, thiết kế, lập các báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình điện trung, hạ thế, TBA, hệ thống chiếu sáng; thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán các công trình điện có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống;
g) Thực hiện các dịch vụ tư vấn giúp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn chỉnh các thủ tục từ chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn đưa dự án đầu tư vào triển khai thực hiện. Tư vấn và thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của các nhà đầu tư;
h) Tư vấn khảo sát, thăm dò, thiết kế mỏ cho các dự án đầu tư vào ngành khai thác tài nguyên khoáng sản; Tư vấn khảo sát địa chất phục vụ xây dựng các công trình công nghiệp; Tư vấn khảo sát thiết kế quy hoạch các công trình công nghiệp; Tư vấn đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực thiết kế, xây lắp công trình công nghiệp; Tư vấn giám sát thi công công trình công nghiệp; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các thiết bị sản xuất công nghiệp;
i) Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu điều tra cơ bản để các nhà đầu tư triển khai lập dự án đầu tư;
k) Tổ chức hướng dẫn cho các doanh nghiệp các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Thực hiện công tác tư vấn trong quá trình triển khai và tư vấn giúp các doanh nghiệp thuê các tổ chức đánh giá, nhằm tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp;
l) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế công nghiệp;
m) Tư vấn thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình giao thông;
n) Dịch vụ môi giới tiêu thụ, cung cấp và bảo trì thiết bị văn phòng, thiết bị sản xuất công nghiệp;
0) Liên kết với các đơn vị có chức năng để tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp ngành công thương;
p) Tư vấn lập hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, an toàn khu vực sản xuất cho các doanh nghiệp ngành công thương.
5. Phối hợp với các đơn vị có chức năng để tổ chức hoặc tự tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực công nghiệp: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), sản xuất sạch hơn, giám đốc quản lý điều hành mỏ, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra viên điện lực,… khi có chỉ đạo của Sở Công Thương.
6. Thực hiện hợp tác trong nước quốc tế trong lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp, thương mại.
7. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
a) Triển khai, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án và chương trình về sản xuất sạch hơn, nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững;
b) Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn;
c) Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác, để cung cấp thông tin về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
d) Hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
e) Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam; hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động sản xuất sạch hơn; xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn;
g) Xây dựng và tham gia thực hiện sản xuất sạch hơn trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế;
h) Xây dựng các mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn;
i) Thực hiện dịch vụ tư vấn về sản xuất sạch hơn.
8. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp Địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách theo quy định hiện hành.
9. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao và theo quy định của pháp luật.

 
 
Doanh nghiệp điển hình