chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
1. Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Công nghiệp
a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
c) Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt dài ngày, một Phó Giám đốc được ủy quyền (bằng văn bản) điều hành các hoạt động của Trung tâm.
d) Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chức danh quy định.
Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành. 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
a) Phòng Hành chính tổng hợp;
b) Phòng Điều hành dự án;
c) Phòng Kỹ thuật;
d) Phòng Kiến trúc - Hạ tầng;
e) Phòng Sản xuất sạch hơn.
Mỗi phòng có Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và một số viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 6. Biên chế:
1. Căn cứ tình hình hoạt động của đơn vị, Giám đốc Trung tâm xem xét tuyển dụng và bố trí nhân lực cho phù hợp, để Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.
2. Tùy theo khối lượng, quy mô công việc, Giám đốc Trung tâm được quyền ký hợp đồng lao động, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 7. Chế độ làm việc:
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Giúp việc cho Giám đốc có các Phó Giám đốc Trung tâm. Giám đốc Trung tâm điều hành các Phó Giám đốc; các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

 
 
Doanh nghiệp điển hình