chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
HÌNH ẢNH KỸ YẾU 14 photos | 284 view

BCH ĐUSCT

LĐSCT&CBVC TVCN

CHI BỘ TVCN

CẤP ỦY(2015-2017)

TẬP THỂ CBVC (3)

TẬP THỂ CBVC2

TẬP THỂ CBVC (4)

TẬP THỂ CBVC (5)

BGĐ&BCHCĐ

BGĐ&P.TONGHOP

BGĐ&P.HTKT

BGĐ&P.DA-SXSH

NỮ CBVC

BCH ĐTN SCT
HOẠT ĐỘNG SXSH 14 photos | 498 view

SXSH1

SXSH2

SXSH3

SXH4

SXSH5

SXSH6

SXSH7

SXSH8

SXSH9

SXSH10

SXSH11

SXSH12

SXSH13

SXSH14

Hội thao cụm thi đua tháng 07/2014

ĐH CHIDOAN2014

ĐH CHIDOAN 2014

ĐH CHIDOAN 2014(3)
ĐẠI HỘI CB.VC 6 photos | 543 view

DH-CNVC-1 (1).png

DH-CNVC-1 (2).png

DH-CNVC-1 (3).png

DH-CNVC-1 (4).png

DH-CNVC-1 (5).png

DH-CNVC-1 (6).png
KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 23 photos | 1324 view

KNĐV1

KNĐV2

KNĐV3

KNĐV4

KNĐV5

KNĐV6

KNĐV7

KNĐV8

KNĐV9

KNĐV10

KNĐV11

KNĐV12

KNĐV13

KNDV-1 (1).png

KNDV-1 (10).png

KNDV-1 (2).png

KNDV-1 (3).png

KNDV-1 (4).png

KNDV-1 (5).png

KNDV-1 (6).png

KNDV-1 (7).png

KNDV-1 (8).png

KNDV-1 (9).png
ĐOÀN CÔNG TÁC QHCCN BẾN TRE 11 photos | 505 view

DCT-BT-1 (1).png

DCT-BT-1 (10).png

DCT-BT-1 (11).png

DCT-BT-1 (2).png

DCT-BT-1 (3).png

DCT-BT-1 (4).png

DCT-BT-1 (5).png

DCT-BT-1 (6).png

DCT-BT-1 (7).png

DCT-BT-1 (8).png

DCT-BT-1 (9).png
ĐẠI HỘI CHI BỘ NK1 21 photos | 1331 view

DH-CB-NK1-1 (20).png

DH-CB-NK1-1 (10).png

DH-CB-NK1-1 (1).png

DH-CB-NK1-1 (11).png

DH-CB-NK1-1 (12).png

DH-CB-NK1-1 (13).png

DH-CB-NK1-1 (15).png

DH-CB-NK1-1 (16).png

DH-CB-NK1-1 (17).png

DH-CB-NK1-1 (18).png

DH-CB-NK1-1 (19).png

DH-CB-NK1-1 (21).png

DH-CB-NK1-1 (22).png

DH-CB-NK1-1 (23).png

DH-CB-NK1-1 (3).png

DH-CB-NK1-1 (4).png

DH-CB-NK1-1 (5).png

DH-CB-NK1-1 (6).png

DH-CB-NK1-1 (7).png

DH-CB-NK1-1 (8).png

DH-CB-NK1-1 (9).png
no image
 
Doanh nghiệp điển hình