chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Các giải pháp triển khai hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đăng lúc: Thứ tư - 22/10/2014 02:31 - Người đăng bài viết: admin
TẬP HUẤN VỀ SXSH

TẬP HUẤN VỀ SXSH

Triển khai thực hiện Kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.
Các giải pháp triển khai hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 với mục tiêu “Sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người và bảo đảm phát triển bền vững”  trên quan điểm “Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trên cơ sở tự nguyện và phát huy nội lực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu môi trường và lợi ích kinh tế”.
Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Ngày 07/12/2011 UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND V/v: Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 với các nhiệm vụ và mục tiêu:
-       Mục tiêu chung: Triển khai thực hiện Kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.  
-       Mục tiêu cụ thể của kế hoạch đặt ra trong giai đoạn từ  năm 2011 đến năm 2015 là 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm. UBND tỉnh đã chỉ đạo Thành lập đơn vị hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp thuộc Sở Công Thương Đồng Nai.
Để thực hiện tốt kế hoạch và đạt được các mục tiêu về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ngày 10 tháng 02 năm 2012 Sở Công Thương ra quyết định số: 06/QĐ-SCT về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện cho Trung tâm Tư Vấn Công Nghiệp Đồng Nai.
Trong thời gian qua và định hướng hoạt động trong những năm tới, Sở Công Thương Đồng Nai đã chỉ đạo Trung tâm Tư Vấn Công Nghiệp, tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ như sau:
1. Các chức năng hoạt động:
-        Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp.
-        Triển khai hướng dẫn các cơ sơ sản xuất công nghiệp thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình về SXSH, nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.
-        Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh.
-        Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả.
-        Tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, tham quan, khảo sát trong, ngoài tỉnh về SXSH.
-        Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin điện tử, thiết lập trang Website về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
-        Thực hiện dịch vụ tư vấn về SXSH trong công nghiệp, kiểm toán năng lượng cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh.
2. Nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện:
          2.1. Nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp, CSXS công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các giải pháp thực hiện:
* Giải pháp 1: Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp cần có sự lồng ghép với việc triển khai chương trình về Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả (TKNLHQ) để thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền.
* Giải pháp 2: Vận dụng triệt để quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Sở Thông tin truyền thông, để thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh -  truyền hình Đồng Nai và các huyện thị. Kết hợp tuyên truyền thông qua báo chí, Bản tin ngành Công Thương; Bản tin của Ban quản lý các khu công nghiệp, in ấn tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu …
* Giải pháp 3: Tổ chức các hội nghị tập huấn về SXSH để tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, chiến lược SXSH của Chính phủ và kế hoạch SXSH của tỉnh Đồng Nai; phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ và các quy trình để doanh nghiệp triển khai SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả. (Năm 2013 Trung tâm tư vấn Công Nghiệp đã tổ chức được 2 lớp SXSH và 3 lớp TKNLHQ với khoảng 500 học viên tham dự. Năm 2014 tổ chức được 2 lớp SXSH có trên 100 học viên tham dự).
* Giải pháp 4: Xây dựng các chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phù hợp để tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý về SXSH – TKNL của các huyện thị và các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.2. Hỗ trợ kỹ thuật, khảo sát lập báo cáo đánh giá SXSH và kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp điển hình.
Các giải pháp thực hiện:
- Giải pháp 1: Chọn 10 cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình làm thí điểm hỗ trợ kỹ thuật bao gồm:
+ Đánh giá tình hình SXSH và sử dụng NLTKHQ; thuê chuyên gia nghiên cứu áp dụng các giải pháp SXSH và sử dụng NLTKHQ cho đơn vị.
+ Hỗ trợ về kỹ thuật, quy trình công nghệ để đơn vị đạt chuẩn SXSH và sử dụng NLTKHQ.
(Năm 2014 đã tiến hành hỗ trợ 05 doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá SXSH và 05 doanh nghiệp lập báo cáo kiểm toán năng lượng. Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai đã ký hợp đồng tư vấn và triển khai kiểm toán năng lượng cho trên 10 doanh nghiệp trọng điểm).
- Giải pháp 2: Nhân rộng mô hình và áp dụng trên diện rộng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, bao gồm:
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tham quan học tập các mô hình thí điểm về SXSH và sử dụng NLTKHQ;
+ Xây dựng và phổ biến các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, các giải pháp thực hiện về SXSH và sử dụng NLTKHQ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng.
2.3. Đào tạo cán bộ kỹ thuật phụ trách SXSH và sử dụng NLTKHQ cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Giải pháp thực hiện: Thuê chuyên gia hoặc liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa đào tạo các bộ kỹ thuật phụ trách SXSH (có cấp giấy chứng nhận) của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mỗi khóa khoảng 70 đến 100 người.
2.4. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy SXSH và sử dụng NLTKHQ.
Giải pháp thực hiện: Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức SXSH; thí điểm và nhân rộng mô hình cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng rộng rãi SXSH, bộ phận phụ trách sẽ có những báo cáo đánh giá và kiến nghị các quy định, quy chế bổ sung nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp áp dụng hiệu quả. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn để kiến nghị từng bước hoàn thiện cơ chế và tiến tới luật hóa về SXSH trong công nghiệp. 
2.5. Xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin, cơ sỡ dữ liệu về SXSH và sử dụng NLTKHQ
 Giải pháp thực hiện: Phân công các bộ phụ trách, xây dựng và duy trì hoạt động trang website chuyên ngành, kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang website về SXSH và sử dụng NLTKHQ của các tỉnh trong toàn quốc.
2.6. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ SXSH từ tỉnh đến thành phố, thị xã, các huyện và Ban Quản lý các khu công nghiệp.
 Giải pháp thực hiện:
+ Đề nghị UBND các huyện, thị trên địa tỉnh giao nhiệm vụ cho Phòng công thương (hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng) và phân công cán bộ phụ trách SXSH trên địa bàn của địa phương.
+ Tổ chức các lớp tập huấn cho các bộ phụ trách SXSH và sử dụng NLTKHQ cho các huyện, TX Long Khánh và TP.Biên Hòa.
3. Một số định hướng tạo sự liên kết vùng:
 + Mỗi tỉnh, địa phương cần thiết lập và hoàn thiện trang Website chuyên ngành về SXSH để tuyên truyền chủ trương, chính sách, chế độ ưu tiên, đãi ngộ của nhà nước đến các tổ chức cộng đồng xã hội, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn. (Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai đã và đang vận hành trang Website về SXSH: www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn).
+ Trang Website SXSH của từng tỉnh cần tạo sự kết nối với các trang chuyên ngành về SXSH của các tỉnh trong vùng, trong khu vực, trong toàn quốc và trang
www.sxsh.vn (Trang tin Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp) của Bộ Công Thương. Như vậy sẽ tạo được mạng kết nối mạng thông tin về SXSH, từ Trung ương đến từng vùng, từng địa phương.
+ Tổ chức các hội nghị, các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, khảo sát, tham quan các mô hình điểm, về SXSH và sử dụng NLTKHQ giữa các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, khu vực phía Nam.
Trên đây là Các giải pháp triển khai hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  và một số định hướng tạo sự liên kết vùng, nhằm phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” của Chính Phủ và Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai.

Nguồn tin: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình