chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
Logo-tvcn

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM 2017

Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động tài chính theo cơ chế lấy thu bù chi, tự chủ 100% về tài chính. Nhà nước không cấp vốn ban đầu. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tích cực của các Sở ban ngành kết hợp với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo và tập thể CBVC, trong những năm qua hoạt động tư vấn luôn được mở rộng, doanh thu ngày càng tăng, tình hình tài chính của đơn vị luôn được cân đối, đủ trang trải chi phí, có tích luỹ để đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh.

 
Doanh nghiệp điển hình