chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Nhằm tiếp tục Khuyến khích, hỗ trợ và áp dụng rộng rãi SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày 29 tháng 07 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên  địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Nhằm tiếp tục Khuyến khích, hỗ trợ và áp dụng rộng rãi SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu,...

 
Doanh nghiệp điển hình