chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Đồng Nai: Thu thập số liệu, xây dựng kế hoạch SXSH giai đoạn 2016 - 2020.

Đăng lúc: Thứ năm - 03/09/2015 07:49 - Người đăng bài viết: admin
Đồng Nai: Thu thập số liệu, xây dựng kế hoạch SXSH giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng Nai: Thu thập số liệu, xây dựng kế hoạch SXSH giai đoạn 2016 - 2020.

Để tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2010 – 2015; Tiếp tục xây dựng kế hoạch SXSH trong công nghiệp giai đoạn từ năm 2016 – 2020; Trung tâm tư vấn công nghiệp, Sở Công Thương Đồng Nai tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược SXSH của các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Theo kế hoạch từ ngày 01/09/2015 Trung tâm tư vấn Công Nghiệp đã phát hành trên 3.000 “Phiếu khảo sát” gửi đến khoảng 3.000 doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Để công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai Chiến lược SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả, Trung tâm tư vấn công nghiệp,Sở Công Thương Đồng Nai rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các doanh nghiệp. Trân trọng!
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:  2464 /CV – SCT
V/V Đề nghị cung cấp thông tin để xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Đồng Nai, ngày  31 tháng  08 năm  2015
      
Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  
             
Căn cứ Quyết định số: 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược SXSH hơn trong công nghiệp đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số: 3269/QĐ-UBND ngày 7/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015;
Để tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2010 – 2015;  Tiếp tục xây dựng kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2016 – 2020; Sở Công Thương Đồng Nai tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược SXSH của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nhằm xây dựng các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai Chiến lược SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả, Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cung cấp số liệu theo “ Phiếu khảo sát tình hình thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai” (Có phiếu khảo sát kèm theo).
Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, phối hợp hỗ trợ. Phiếu khảo sát xin gửi về Trung tâm tư vấn Công Nghiệp Đồng Nai, trước ngày 22/09/2015 theo địa chỉ: 165A, Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
 - Như trên;
- P. KTATMT (Thực hiện).
- TT TVCN (thực hiện);
- Lưu: VT, PĐN.

 
 
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký) 
 
 
Nguyễn Văn Quan
 
 
PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SXSH
TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo công văn số:   2464 /CV – SCT ngày 31/08/2015)
 
1. Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………..……………...
Địa chỉ ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..………………………
Sản phẩm chính ………………………………………………………………………….
Loại hình [   ]  SX công nghiệp  [   ]  SX Công nghiệp hỗ trợ *  [   ]  Thương mại
Quy mô ** [   ]  Nhỏ  [   ]  Vừa  [   ]  Lớn
* SX Công nghiệp hỗ trợ được là khu vực công nghiệp trợ giúp cho việc hoàn thành sản phẩm cuối cùng thông qua việc cung cấp các chi tiết, linh kiện và các sản phẩm hàng hóa dịch vụ trung gian khác.
** DN nhỏ: dưới 200 lao động hoặc có tổng nguồn vốn dưới 20 tỷ đồng; DN vừa: 200-300 lao động hoặc tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đến 100 tỷ đồng; DN lớn: trên 300 lao động hoặc có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng
 
2. Doanh nghiệp có biết hay nghe nói đến khái niệm Sản xuất sạch hơn không? (chọn 1 mục)  [   ]  Có
 [   ]  Không/chưa biết (tiếp tục câu 4)
Nếu “có”, xin cho biết sản xuất sạch hơn sẽ mang lại lợi ích nào (chọn 1 mục)  [   ]  Kinh tế      [   ]  Môi trường    
 [   ]  Cả hai
 
3. Doanh nghiệp có áp dụng Sản xuất sạch hơn chưa? (chọn 1 mục ở cột bên)   [   ]  Có áp dụng
  [   ]  Không/chưa áp dụng (tiếp tục câu 4)
a/ Nếu "có áp dụng" xin cho biết hình thức áp dụng (chọn 1 mục ở cột bên)   [   ]  Áp dụng thử một lần
  [   ]  Thực hiện thường xuyên
  [   ]  Thực hiện thưởng xuyên thông qua bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn
b/ Nếu "có áp dụng" xin cho biết lợi ích của việc áp dụng (chọn 1 mục ở cột bên)   [   ]  Giảm tiêu thụ nguyên nhiên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm (định mức).
  [   ]  Chưa thu được lợi ích (tiếp tục câu 4)
Thay đổi chính sau khi áp dụng sản xuât sạch hơn
(xin chọn mục a hoặc mục b bên dưới để điền thông tin)
a/ Thay đổi về định mức tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu Mức tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm Tăng (+)
Giảm ( - )
(%)
Định mức trước khi áp dụng SXSH
Năm 20.......
Định mức sau khi áp dụng SXSH
Năm 20……
Đơn vị tính
Nguyên liệu 1:……………………………..        
Nguyên liệu 2: ……………………………        
Nhiên liệu 1: ………………………………        
Nhiên liệu 2:…………………...................        

Điện:
       
Nước:        
Khác:………………………………………        
…………………………………………….    
b/ Thay đổi về tổng lượng sử dụng cả năm Tổng lượng sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu cả năm Tăng (+)
Giảm ( - )
(%)
Trước khi áp dụng SXSH
Năm 20.......
Sau khi áp dụng SXSH
Năm 20……
Đơn vị tính
Sản lượng:        
Nguyên liệu 1:……………………………..        
Nguyên liệu 2: …………………………….        
Nhiên liệu 1: ………………………………        
Nhiên liệu 2:…………………...................        
Điện:     KWh  
Nước:     m3  
Khác:………………………………………        
           
 
4. Doanh nghiệp có quan tâm đến việc áp dụng Sản xuất sạch hơn không? (chọn 1 mục ở cột bên)   [   ]  Có
  [   ]  Không/chưa quan tâm
 
5. Doanh nghiệp có thành lập bộ phận chuyên trách về Sản xuất sạch hơn/Tiết kiệm năng lượng không? (chọn 1 mục ở cột bên)
Nếu “có”, xin cho biết một số thông tin sau:
+ Tên bộ phận chuyên trách:…………………….………………….……………..
+ Tổng số: …..……người.
+ Họ tên người phụ trách:…………………….………………….………………..
+ Điện thoại: …………………….……Fax…….……………….………………..
+ Email:………………….………….Website DN: .……………………………..
 [   ] Có
 [   ] Chưa thành lập
 [   ] Không thành lập

6. Những đề xuất, kiến nghị (Nếu có):…………………………………................................………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người điền thông tin
Tên..................................................................
Chức vụ: .........................................................
Điện thoại........................................................
Xác nhận của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

 -  Xin gửi phiếu khảo sát về: Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai - Địa chỉ: Số 165A, CMT8, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 0613.842149 -  Fax: 0613.941647 hoặc Scan phiếu khảo sát gửi qua Email: sxsh.icc@gmail.com
-   Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Như Anh- DĐ: 01228699879/ Chị: Phạm Thị Hương DĐ: 098.5584546 - hoặc trực tiếp trên website Trung tâm tại địa chỉ www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn
 

Nguồn tin: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình