chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Đồng Nai: Tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/06/2015 01:12 - Người đăng bài viết: admin
Đồng Nai: Tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đồng Nai: Tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Thực hiện Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Đồng nai về Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ; Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015; Các các chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương trong việc triển khai (SXSH) trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Phổ biến quy trình thực hiện SXSH trong công nghiệp, giúp đội ngũ cán bộ quản lý hiểu được ý nghĩa của SXSH, nắm được quy trình, phương pháp cơ bản triển khai công tác SXSH, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện SXSH và tiết kiệm năng lượng ngày càng hiệu quả. Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.
 
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG
 .............................
Số:   147  /GM-SCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10  tháng 6 năm  2015
 
 GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ
"Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.
 
        Thực hiện Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Đồng nai về Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.
        Nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ; Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015;  Các các chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương trong việc triển khai (SXSH) trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Phổ biến quy trình thực hiện SXSH trong công nghiệp, giúp đội ngũ cán bộ quản lý hiểu được ý nghĩa của SXSH, nắm được quy trình, phương pháp cơ bản triển khai công tác SXSH, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện SXSH và tiết kiệm năng lượng ngày càng hiệu quả.
        Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.
Trân trọng kính mời đại diện các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham dự hội nghị.
1. Địa điểm: Nhà khách 71, đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
2.Thời gian: 02 ngày (ngày 29/6/2015 và ngày 30/6/2015).
3. Nội dung chương trình:
- Từ 07h30 – 16h30 ngày 29/6/2015. Hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ và quy trình thực hiện Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
- Từ 07h30 – 16h30 ngày 30/6/2015. Hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
4. Thành phần tham dự: Đại diện các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trân trọng kính mời./.
Các đơn vị tham dự vui lòng đăng ký (theo mẫu đính kèm).
 
Nơi nhận:
 - Như trên;
- P. KHTC (Thực hiện).
- P. KTATMT (Thực hiện).
- TT TVCN (thực hiện);
- Lưu: VT, PĐN.

 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Quan

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
"Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

+ Thời gian khai mạc: lúc 08h00 ngày 29/06/2015
+ Địa điểm: Nhà khách 71, đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 
      Thời gian Nội dung Thực hiện
Ngày 29/06/2015: Tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
07h00-08h00 Đăng ký học viên – phát tài liệu – Giới thiệu đại biểu Ban tổ chức(TVCN)
08h00-08h15 Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu, khai mạc. LĐ Sở CT
08h15-09h30 1. Giới thiệu sản xuất sạch hơn. Giảng viên Sở CT
09h30-09h45 Nghỉ giải lao  
09h45-11h30 2. Sản xuất sạch hơn và các quy định pháp lý liên quan.
3. Sản xuất sạch hơn và các chính sách hỗ trợ.
Giảng viên TVCN
11h30-13h30 Nghỉ trưa (Ban tổ chức phục vụ cơm trưa tại nhà khách 71)  
13h30-14h30 4. SXSH với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
5. SXSH tại Việt Nam và tỉnh Đồng Nai – các điển hình áp dụng.
Giảng viên Sở CT
 
14h30-14h15 6. Tổng quan quy trình thực hiện đánh giá SXSH. Giảng viên Sở CT
14h15-15h00 Nghỉ giải lao  
15h00-16h30 7. Khởi động SXSH với công cụ quản lý nội vi  5S:
Bài tập nhóm số 01: Chuẩn bị đánh giá
Bài tập nhóm số 02: Đánh giá
Trình bày kết quả và thảo luận.
Giảng viên Sở CT
     
Ngày 30/06/2015: Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
07h30-08h30 1. Giới thiệu về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các quy định pháp lý liên quan. Giảng viên TVCN
08h30-09h30 2. Tiết kiệm năng lượng và các chính sách hỗ trợ. Giảng viên TVCN
09h30-09h45 Nghỉ giải lao  
09h45-11h30 3. Tổng quan về TKNL tại các doanh nghiệp.
4. Quy trình và các giải pháp tổng thể TKNL tại doanh nghiệp.
Chuyên gia TKNL
Chuyên gia TKNL
11h30-13h30 Nghỉ trưa (Ban tổ chức phục vụ cơm trưa tại nhà khách 71)  
13h30-14h30 5. TKNL tại Việt Nam, tỉnh Đồng Nai – các điển hình áp dụng. Chuyên gia TKNL
14h30-15h30 6. Thảo luận, giải đáp các vấn đề liên quan về TKNL. Chuyên gia TKNL
15h30-15h45 Nghỉ giải lao  
15h45-16h30 7. Tổng kết và bế giảng lớp học. Ban tổ chức(TVCN)
Chế độ hội nghị:
-         Tài liệu tập huấn, tài liệu chuyên đề phát miễn phí.
-         Ban tổ chức phục vụ nước uống, ăn trưa tại hội nghị.
-         Phương tiện đi lại học viên tự túc. 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn(SXSH) trong công nghiệp và tiết kiệm năng lượng, hiệu quả (TKNL)”.
Khai mạc hồi 8h00 Ngày 29/6/2015
I.      THÔNG TIN CHUNG:
+     Tên đơn vị:.......................................................................................................................................
+     Địa chỉ:.............................................................................................................................................
+     Điện thoại:………………………….. ………………...Fax: .....................................................     
+     Website (nếu có):…………………………………..… E-mail:……………………………
+     Ngành nghề kinh doanh chính:.....................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
+     Sản phẩm chính: .............................................................................................................................
II.     SỐ LIỆU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP:
+     Tổng điện năng sử dụng 2014 (kWh/ năm): ...............................................................................
+     Tổng lượng FO năm 2014 (Tấn/ năm):.........................................................................................
+     Tổng lượng  DO năm 2014 (Tấn/ năm):.......................................................................................
+     Tổng lượng  nước tiêu thụ năm 2014 (m3/ năm):.......................................................................
+     Tổng lượng nhiên liệu khác năm 2014 (Tấn/ năm):...................................................................
+     Tình hình thành lập bộ phận quản lý SXSH/TKNL tại đơn vị (Điền X vào ô trống):
-         Đã thành lập:        - Chưa thành lập:        - Không thành lập: 
-         Cán bộ phụ trách SXSH/TKNL:........................................... Chức vụ:.…………..
-         Điện thoại: …………………………….E-mail:…………………………………..
+     Tình hình tuyên truyền, nhận thức và áp dụng SXSH tại đơn vị (Điền X vào ô trống):
-Đã nhận thức được lợi ích SXSH:  - Chưa nhận thức được lợi ích SXSH 
-Đã áp dụng hiệu quả SXSH:        - Sẽ áp dụng SXSH:        - Không áp dụng SXSH: 
+     Tình hình áp dụng TKNL tại đơn vị (Điền X vào ô trống):
- Đã áp dụng hiệu quả TKNL:        - Sẽ áp dụng TKNL:         - Không áp dụng TKNL: 
III.   ĐĂNG KÝ THAM DỰ:
TT Họ và tên người tham dự Chức danh Điện thoại, email
1      
2      
       
Phiếu đăng ký xin gửi về:  Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai:
Địa chỉ: Số 165A, CMT8, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
-      Email: sxsh.icc@gmail.com    –  ĐT: 0613.842149  -   Fax: 0613.941647   
-       Liên hệ Bà:Nguyễn Thị Như Anh(DĐ: 01228699879/ Bà: Phạm Thị Hương DĐ: 098.5584546
Lưu ý: (Quý vị có thể gửi phiếu đăng ký tham dự qua Fax: 0613.941647  hoặc Email: sxsh.icc@gmail.com Bản chính sẽ gửi sau, khi tham dự hội nghị ) - Trân trọng đón tiếp.                   
Đồng Nai, ngày       tháng 06 năm 2015
                  Thủ trưởng cơ quan/đơn vị
                (Ký tên, đóng dấu)


Nguồn tin: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình