chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/05/2015 23:17 - Người đăng bài viết: admin
Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Sở Công Thương Đồng Nai đã khẩn trương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ trương, chính sách về sản xuất sạch hơn(SXSH)trong công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu UBND Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 về việc Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.Quá trình triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan:
1.Tình hình xây dựng và phê duyệt các văn bản triển khai Chiến lược ở tỉnh Đồng Nai:
-         Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Ngày 07/12/2011 UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND V/v: Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.
-         Xây dựng Đề án thành lập Phòng sản xuất sạch hơn trực thuộc Trung tâm tư vấn công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại tại Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011;
-         Sở Công thương ban hành Quyết định số: 06/QĐ-SCT ngày 10/02/2012 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho Trung Tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai;
-         Hằng năm Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai công tác SXSH trên địa bàn của tỉnh, như:  
-         Kế hoạch số: 2578/KH-UBND ngày 05/04/2013 của UBND tỉnh Đồng nai về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013.
-         Kế hoạch số 4646/KH-UBND ngày 30/5/014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014;
-         Năm 2015 Sở Công Thương đang trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015;
2.Tình hình xây dựng và tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn của tỉnh Đồng Nai:
Thực hiện Quyết định số: 3269/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015. Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng và tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn tại địa phương:
-         Xây dựng Đề án thành lập Phòng sản xuất sạch hơn trực thuộc Trung tâm tư vấn công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại tại Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011;
-         Sở Công thương ban hành Quyết định số: 06/QĐ-SCT ngày 10/02/2012 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho Trung Tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai;
-         Trung Tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai đã ban hành Quyết định số: 04/QĐ-TVCN ngày 16/02/2012 về việc thành lập phòng Sản xuất sạch hơn.
-         Năng lực hiện có của của đội ngũ cán bộ làm công tác sản xuất sạch hơn: Sở Công Thương đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật – An toàn Môi trường cử  03 cán bộ theo dõi, hỗ trợ Trung tâm tư vấn công nghiệp về công tác sản xuất sạch hơn. Phòng sản xuất sạch hơn của Trung tâm được biên chế 04 cán bộ chuyên trách có trình độ đại học với các nghiệp vụ chuyên môn khác nhau để triển khai kế hoạch SXSH hằng năm của tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
-         Các hoạt động tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối: Hằng năm Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về SXSH do Cục Công Nghiệp địa phương tổ chức. Đồng thời tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý về sản xuất sạch hơn, quản lý về năng lượng của các Sở, ban ngành, các huyện thị và các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3. Tình hình triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược của tỉnh Đồng Nai:
3.1 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”.
+ Tình hình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010.
Trong năm 2010, Sở Công Thương đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến sản xuất sạch hơn như sau:
-         Tổ chức hội nghị tập huấn và đào tạo sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được như sau: Lớp tập huấn có 160 lượt người tham dự. Trong đó: các Sở, ngành, địa phương có 41 đại biểu; Ngành hóa chất và các sản phẩm hóa chất có 36 đại biểu; Ngành thực phẩm có 17 đại biểu; Ngành cơ khí, chế biến đá, xi mạ có 32 đại biểu; Ngành giày da, cao su có 18 đại biểu; Ngành dệt nhuộm, in có 12 đại biểu.
-         Thực hiện thu thập số liệu, thông tin các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện SXSH năm 2011 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
+ Tình hình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011.
Trong năm 2011 được sự hỗ trợ và phối hợp của Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) - Bộ Công Thương, Sở Công Thương Đồng Nai đã tổ chức triển khai thực hiệc được một số kết quả như sau:
-         Tổ chức 02 lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn cho 73 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
-         Thực hiện điều tra, khảo sát và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 03 cơ sở sản xuất công nghiệp;
-         Thực hiện thu thập số liệu, thông tin và tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện SXSH năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
+ Tình hình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012.
Trong năm 2012, Sở Công Thương đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến sản xuất sạch hơn như sau:
-         Sở Công Thương đã thành lập Phòng sản xuất sạch hơn đặt tại Trung Tâm tư vấn công nghiệp thuộc Sở Công Thương, nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp về tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững;
-         Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sản xuất sạch hơn trên trang tạp trí của Ban Quản lý các khu công nghiệp; trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai;
-         Thực hiện thu thập số liệu, thông tin các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện SXSH năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
+ Tình hình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013.
Trong năm 2013, Sở Công Thương đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm tư vấn công nghiệp, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất sạch hơn như sau:
-         Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sản xuất sạch hơn thông qua đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa với số lượng 03 chương trình
-         Tổ chức các hội nghị tập huấn về SXSH để tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, chiến lược SXSH của Chính phủ và kế hoạch SXSH của tỉnh Đồng Nai; phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ và các quy trình để doanh nghiệp triển khai SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả. (Năm 2013 Trung tâm tư vấn Công Nghiệp đã tổ chức được 2 lớp SXSH và 3 lớp TKNLHQ với khoảng 500 học viên tham dự).
-         Thực hiện thu thập số liệu, thông tin các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện SXSH năm 2014 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
+ Tình hình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014.
Trong năm 2014, Sở Công Thương đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm tư vấn công nghiệp, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất sạch hơn như sau:
-         Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Số lượng đã thực hiện: 04 chương trình / 1 năm.
-         Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Bản tin khu Công nghiệp Đồng Nai. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tần suất phát hành là 01 số/ quý, phát hành 4 số trong 4 quý.
-         Biên soạn, quay Video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên đài truyền hình Đồng Nai. Số lượng đã thực hiện: 06 chương trình với 06 chuyên đề khác nhau, với thời lượng 5 – 7 phút/chương trình.
-         Tổng hợp thông tin, biên soạn, thuê in, phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH. Chuyên san sau khi in ấn phát hành được phát cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các DN tại các KCN, Cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số lượng phát hành: 2.000 cuốn.
-         Thiết kế, đặt in băng rôn, thuê treo tại các KCN, CCN, các khu trung tâm của 11 huyện, TX và TP.Biên Hòa. Số lượng dự kiến: 440 cái.
-         Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH của các huyện thị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp. Đã tổ chức được 02 đợt hội thảo tuyên truyền về SXSH cho các doanh nghiệp với hơn 100 đơn vị tham gia.
+ Kế hoạch thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH, phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Số lượng chương trình dự kiến: 04 chương trình / 1 năm.
- Biên soạn khoảng 04 chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát định kỳ trên đài phát thanh FM Đồng Nai. Dự kiến phát 15 lần/tháng , phát trong vòng 12 tháng .
- Biên soạn, quay Video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên đài truyền hình Đồng Nai. Dự kiến 04 chương trình với thời lượng 5 – 7 phút/chương trình, phát với tần suất khoảng 2 lần / tháng.
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Bản tin khu Công nghiệp Đồng Nai. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tần suất phát hành là 01 số/ quý, phát hành 4 số trong 4 quý.
- Tổng hợp thông tin, thuê in, photo phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về các mô hình SXSH. Tài liệu sau khi in ấn phát hành sẽ được phát cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công Nghiệp, Cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số lượng dự kiến: 2.000 cuốn.
- Thiết kế, đặt in băng rôn, thuê treo tại các KCN, CCN, các khu trung tâm của 11 huyện, TX và TP.Biên Hòa. Số lượng dự kiến: 440 cái (treo 02đợt/năm, mỗi đợt 220 cái/11 Huyện thị).
- Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH của các huyện thị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp. Dự kiến tổ chức 02 lớp/năm, mỗi lớp khoảng 50 người.
- Khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất thực tế của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân gây thất thoát nguyên, nhiên liệu và năng lượng để từ đó đề ra các giải pháp SXSH, đề ra kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Dự kiến Lập báo cáo đánh giá SXSH 03 đề tài.
- Thành lập mạng lưới cộng tác viên về SXSH từ tỉnh đến các huyện thị, các ban quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp.
- Khảo sát, thu thập số liệu về SXSH để lập báo cáo đánh giá SXSH đến năm 2015 và xây dựng kế hoạch SXSH giai đoạn 2016 – 2020.
     3.2.  Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp”.
-         Năm 2014 Sở Công Thương Đồng Nai đã chỉ đạo Trung Tâm tư vấn Công nghiệp, xây dựng website để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước về sản xuất sạch hơn đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay Trung tâm tư vấn công nghiệp đang vận hành trang Website về SXSH: www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn
-          Phòng SXSH đã phân công các bộ phụ trách, xây dựng và duy trì hoạt động trang website chuyên ngành, kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang website về SXSH và sử dụng NLTKHQ của các tỉnh trong toàn quốc.
3.3.  Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp”.
-         Năm 2011 Sở Công Thương đã tiến hành hỗ trợ 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lập báo cáo đánh giá SXSH.
-         Năm 2014 Sở Công Thương đã tiến hành hỗ trợ 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lập báo cáo đánh giá SXSH.
4. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chiến lược:
- Thông tin về tình hình cấp và sử dụng kinh phí Chiến lược:
+ Tổng kinh phí : 1.276.000.000 đ (Một tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, không trăm tám mươi lăm ngàn đồng).
Trong đó:
ü Nguồn ngân sách trung ương:
-         Năm 2011:  90.000.000    đ;
ü Nguồn ngân sách của ngành/địa phương:
-         Năm 2013: 79.000.000 đ – Nguồn sự nghiệp ngành 2013 của Sở Công thương.
-         Năm 2014: 587.000.000đ – Nguồn sự nghiệp môi trường 2014
-         Kế hoạch năm 2015: 520.000.000đ - Nguồn sự nghiệp môi trường 2014.
ü Nguồn khác (tài trợ, vốn vay): Không
+ Tình hình sử dụng kinh phí của ngành/địa phương: Nhìn chung nguồn kinh phí cấp cho hoạt động SXSH còn rất hạn hẹp, hằng năm đã sử dụng hết nguồn kinh phí được cấp theo kế hoạch.
5. Đánh giá chung về tình hình triển khai Chiến lược của tỉnh Đồng Nai:
5.1. Đánh giá chung về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược của tỉnh Đồng Nai;
-         Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Sở Công Thương đã khẩn trương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ trương, chính sách về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu UBND Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011  về việc Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.
-   Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan, nâng cao được nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH của các sở, ban ngành, huyện thị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo được điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.  
5.2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;
+ Thuận lợi:
-   Trong những năm qua, Sở Công Thương Đồng Nai luôn nhận được sự quan tâm, sự hỗ trợ tích cực và chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương và UBND tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, ban, ngành để thực hiện tốt các kế hoạch đề ra hàng năm.
-   Qua thời gian tuyên truyền về lợi ích của SXSH , đa số doanh nghiệp đã nhận biết được tầm quan trọng của việc thực hiện SXSH, đã tích cực phối hợp trong quá trình triển khai kế hoạch hằng năm.
+ Khó khăn:
-   Bên cạnh các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện SXSH thì vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm và hiểu biết về SXSH.
-   Nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch SXSH hằng năm còn hạn hẹp nên công tác triển khai kế hoạch còn chậm, chủ yếu mới thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động, mục tiêu đạt được chưa cao. Kết quả “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp” còn rất khiêm tốn.
+ Vướng mắc:
-   Công tác tiếp cận với các doanh nghiệp để tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ về sản xuất sạch hơn còn gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp ngại cung cấp thông tin do nhiều nguyên nhân khác nhau.
5.3. Kiến nghị/Đề xuất phương án giải quyết đối với Bộ Công Thương, Bộ, Ngành có liên quan; Kiến nghị đối với tỉnh Đồng Nai.
-   Đề nghị Bộ Công thương mở thêm lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về SXSH để có thể hỗ trợ tốt công tác đánh giá nhanh, đề ra giải pháp khả thi cho các doanh nghiệp.
-   Đề nghị Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương xem xét, đề xuất hỗ trợ thêm nguồn kinh phí trung ương cho các đơn vị đầu mối tại các địa phương để có thêm nguồn kinh phí hoạt động.
-   Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp, cân đối bố trí vốn để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch SXSH đã đề ra./.

Nguồn tin: Sở Công Thương Đồng Nai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình