Thư mời Tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán năng lượng và đánh giá SXSH năm 2016.

Thư mời Tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán năng lượng  và đánh giá SXSH năm 2016.
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày /03/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn Công Nghiệp Đồng Nai, đang triển khai Kế hoạch sản xuất sạch hơn(SXSH) và Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm (SDNLHQTK) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016. Trong đó tập trung các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                 Đồng Nai, ngày 08 tháng 08 năm 2016
               
THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Kính gửi: Ban lãnh đạo doanh nghiệp
 
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/06/2010;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Căn cứ Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;
Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/07/2016  của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015.
Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 02/03/2016  của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
Căn cứ văn bản số: 2388/SCT-NL ngày 02/08/2016 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quyết định 1357/QĐ-TTg ngày 11/07/2016  của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày  /03/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn Công Nghiệp Đồng Nai, đang triển khai Kế hoạch sản xuất sạch hơn(SXSH) và Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm (SDNLHQTK) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó năm 2016 tập trung các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:
1.     Nội dung hỗ trợ: 
a.      Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH và SDNLHQTK.(Tổ chức tập trung hoặc tổ chức tập huấn tại doanh nghiệp khi có yêu cầu).
b.      Hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp( Đánh giá xác định cơ hội SXSH; Đánh giá khả thi giải pháp SXSH; Đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ SXSH; Đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ, giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường). Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn về SXSH, nhân rộng các mô hình áp dụng SXSH trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.
c.       Tư vấn cho các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng; tư vấn xây dựng các dự án đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm; từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu, hiệu suất sử dụng năng lượng thấp; xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
d.      Tư vấn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp; (các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kếhoạch tiết kiệm điện phấn đấu đạt 2,5% so với tổng nhu cầu sản lượng sử dụng điện trong năm; Doanh nghiệp phải tiến hành kiểm toán năng lượng định kỳ 03 năm/ 01 lần).
2.     Đối tượng hỗ trợ: 
-       Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiêu thụ năng lượng từ 01 triệu kwh/năm trở lên hoặc từ 160 TOE/năm trở lên.
-       Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiêu thụ năng lượng từ 0,5 triệu kwh/năm trở lên hoặc từ 80 TOE/năm trở lên.
3.     Doanh nghiệp sẽ đạt được điều gì khi tham gia kiểm toán năng lượng?
-       Biết được hiện trạng sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp từ quản lý năng lượng đến tình trạng tiêu thụ của các hệ thống tiêu thụ năng lượng chính.
-       Biết được tình trạng công nghệ và hiện trạng hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị trong doanh nghiệp.
-       Nhận biết các lãng phí năng lượng và được tư vấn các giải pháp để giảm tổn thất. Đối với từng giải pháp sẽ được tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng, chi phí đầu tư cũng như thời gian hoàn vốn khi thực hiện.
-       Được tư vấn kế hoạch thực hiện các giải pháp từ đơn giản, ít vốn đầu tư đến chi tiết, cần vốn đầu tư nhằm đạt được kế hoạch mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Từ đó có thể tiết giảm đáng kể chi phí năng lượng cho doanh nghiệp.
-       Xây dựng cho doanh nghiệp Báo cáo Kiểm toán Năng lượng phù hợp với “Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Đồng thời tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý Năng lượng phù hợp với thông tư 09/2012/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành.
          Chương trình sẽ mang lại lợi ích rất thiết thực và hiệu quả cho doanh nghiệp, qúy doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình, vui lòng điền Phiếu đăng ký (Kèm theo) và gửi về theo địa chỉ: Trung Tâm Tư Vấn Công Nghiệp Đồng Nai (Sở Công Thương)- số 165A Đường CMT8, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai / hoặc Fax theo số: 0613.941647. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
          Trân trọng !
 
 Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr. Chu Văn Hiếu ( Giám đốc) – ĐTDĐ: 0917 465866
EMail: chuvanhieuicc.nsg@gmail.com/sxsh.icc@gmail.com
Mr. Trần Quang Phúc(TP.HTKT) – ĐTDĐ: 0942 664199
EMail: Tranphuc2000@Yahoo.com


 
 GIÁM ĐỐC
 
  
(Đã ký)
 
Chu Văn Hiếu


Mẫu 

PHIẾU ĐĂNG KÝ
HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SXSH
  
Tên cơ quan:..........................................................................................................
Ngành sản xuất, kinh doanh: ................................................................................
Địa chỉ liên hệ : .....................................................................................................
Điện thoại / Fax : ..................................................................................................
Người đại diện : ............................................. chức vụ .........................................
Công ty chúng tôi đề nghị Trung tâm Tư vấn Công Nghiệp (Sở Công thương Đồng Nai) hỗ trợ các nội dung sau (xin đánh dấu Ö vào nội dung cần hỗ trợ ) :
+ Kiểm toán năng lượng:                                                    
+ Lập báo cáo đánh giá sản xuất sạch hơn (SXSH):    
+ Đào tạo, tập huấn về TKNL và SXSH:                          
+ Nhận tài liệu, bản tin chuyên đề về TKNL và SXSH: 
Các vấn đề TKNL và SXSH khác cần hỗ trợ : .......................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung Tâm Tư Vấn Công Nghiệp(Sở Công Thương Đ. Nai)
Đ/c 165A Đường CMT8, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đ.Nai
ĐT: 0613.846825 / 0613.842149 – Fax : 0613. 941467
Mr. Chu Văn Hiếu ( Giám đốc) – ĐTDĐ: 0917 465866
EMail: chuvanhieuicc.nsg@gmail.com/sxsh.icc@gmail.com
Mr. Trần Quang Phúc(TP.HTKT) – ĐTDĐ: 0942 664199
EMail: Tranphuc2000@Yahoo.com
 
Người đại diện
(ký tên, đóng dấu )
 
 

Tác giả bài viết: Amin

Nguồn tin: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai